Wroniecki Ośrodek Kultury

Regulamin UTW

Regulamin Organizacyjny

Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach


Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach, zwany dalej Uniwersytetem, rozpoczął swoją działalność Zarządzeniem Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury, z dnia 01.02.2013 r.

Uniwersytet działa w strukturach Wronieckiego Ośrodka Kultury i jest programem edukacyjno – kulturalnym skierowanym do osób w wieku dojrzałym, zainteresowanych możliwością ustawicznego kształcenia, rozwoju zainteresowań, aktywizacji społecznej.

Słuchaczem Uniwersytetu może być każda osoba dorosła pragnąca zaspokoić potrzebę aktywności intelektualnej,  kulturalnej,  artystycznej, społecznej.

 

I. Cele.

1. Celem głównym działania UTW we Wronkach jest umożliwienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego w różnych dziedzinach wiedzy i życia.

2. Upowszechnianie różnych form inicjatyw edukacyjnych.

3. Aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób w dojrzałym wieku.

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności słuchaczy.

5. Angażowanie słuchaczy do aktywności na rzecz otaczającego ich środowiska.

6. Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród osób w wieku dojrzałym.

 

II. Podstawy prawne.

1. Działalność Uniwersytetu  jest integralnie związana z działalnością Wronieckiego Ośrodka Kultury i tym samym podlega jego Dyrektorowi.

2. Uniwersytet nie posiada osobowości prawnej.

3. Podstawowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu reguluje Statut Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz niniejszy Regulamin.

4. Od postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

5. Siedzibą Uniwersytetu jest Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki.

 

III. Struktura organizacyjna.

1. Zespół Założycielski Uniwersytetu stanowią:

 • Burmistrz Miasta i gminy Wronki
 • Dyrektor Wronieckiego Ośrodka  Kultury,
 • Zarząd fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet.

2. Rada Programowa.

3. Rada Słuchaczy.

Organizacją i koordynacją pracy Uniwersytetu zajmuje się Koordynator, powołany przez Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

 

 IV. Podstawa działania.

Uniwersytet prowadzi działalność w oparciu o program edukacyjny uchwalony przez Radę Programową, zaakceptowany przez Koordynatora i z głosem ostatecznym Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

 

 V. Finanse, baza lokalowa, obsługa.

1. Zespół Założycielski zapewnia:

 • pomieszczenia do prowadzenia zajęć,
 • obsługę finansowo – księgową,
 • pracę Koordynatora.

2. Środki finansowe na działalność Uniwersytetu pochodzą:

 • z budżetu Wronieckiego Ośrodka Kultury,
 • opłat ponoszonych przez słuchaczy w formie wpisowego,
 • opłat za zajęcia dodatkowe i fakultatywne,
 • dobrowolnych wpłat od sponsorów.

Wysokość opłaty za każdy rok akademicki ustalana jest na jego początku przez Zespól Założycielski.

 

 VI. Rada Programowa.

1. Rada Programowa jest organem doradczym i jej Uchwały mają charakter opinii.

2. Radę Programową powołuje Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury na okres 3 lat.

3. W skład Rady Programowej wchodzą:

 • przedstawiciele lokalnej społeczności,
 • przewodniczący Rady Słuchaczy,
 • przedstawiciele Zespołu Założycielskiego.

4. Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

5. Rada Programowa działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków.

6. Rada Programowa uchwala program edukacyjny zawierający w szczególności formy działania, tematykę i proponowaną kadrę wykładowców o optymalnych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.

7. Rada Programowa spotyka się co najmniej dwa razy w semestrze oraz częściej, w zależności od potrzeb.

8. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Przewodniczący.

 

VII. Rada Słuchaczy.

1. Rada Słuchaczy jest przedstawicielem słuchaczy Uniwersytetu i organem doradczym Rady Programowej.

2. Rada Słuchaczy jest wybierana w wyborach bezpośrednich spośród i przez słuchaczy Uniwersytetu na corocznym Spotkaniu Inauguracyjnym Słuchaczy.

3. W skład Rady Słuchaczy wchodzą 3 osoby, które na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Kadencja Rady Słuchaczy trwa jeden rok akademicki.

5. Rada Słuchaczy działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków.

6. Do zadań Rady Słuchaczy należy:

 • opiniowanie zajęć,
 • inicjowanie zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych,
 • zgłaszanie wniosków do Rady Programowej w sprawie doboru tematów prowadzonych zajęć.

 

VIII. Warunki uczestnictwa.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać każda osoba w wieku dojrzałym, bez względu na wiek i poziom wykształcenia, jeżeli:

 • zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy i udziału w zajęciach,
 • dokona wpłaty wpisowego.

 

 IX. Prawa i powinności słuchaczy.

1. Słuchacze mają prawo do:

 • zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, artystycznych,
 • wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,
 • posiadania indeksu i legitymacji słuchacza,
 • brania udziału we wszystkich zajęciach, zgodnie z dokonaną płatnością.

2. Powinności słuchaczy:

 • złożenie indeksów na koniec każdego roku akademickiego w sekretariacie Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz zdobycia wpisu na rok następny,
 • potwierdzanie ważności legitymacji (legitymacja zachowuje ważność przez jeden rok akademicki),
 • każdorazowe okazanie ważnej legitymacji przed wejściem na zajęcia,
 • dotrzymywanie terminu wnoszenia opłat.

 

X. Ukończenie Uniwersytetu.

1. Rok akademicki trwa od stycznia do grudnia danego roku kalendarzowego i jest podzielony na 2 semestry.

2. Po zakończeniu każdego roku akademickiego słuchacze w indeksie uzyskują zaliczenia roku na podstawie list obecności na zajęciach oraz pamiątkowy dyplom.

 

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach, został uchwalony na posiedzeniu Zespołu Założycielskiego w dniu 1 lutego 2013r.

 

Zespół Założycielski:

Mirosław Wieczór, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki

Michał Poniewski, Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach

Karolina Bloch, Prezes Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet

Karolina Stróżyńska-Matuszewska, Wiceprezes Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet