Wroniecki Ośrodek Kultury
Powróć do: Mażoretki MIRAŻ

Regulamin zespołu

Regulamin Zespołu

Regulamin Zespołu Tanecznego Mażoretki Miraż

1. Zespół Taneczny Mażoretki „Miraż” wchodzi w struktury Wronieckiego Ośrodka Kultury.
2. Siedzibą zespołu jest Wroniecki Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki, tel. 67 254 01 41
3. Zespół „MIRAŻ” jest zespołem amatorskim, zrzeszającym dzieci i młodzież gminy Wronki.
4. Kierownictwo zespołu stanowią: Dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz powołani przez niego instruktorzy i choreografowie.


I Cele działalności zespołu
1. Budzenie i rozwijanie pasji tanecznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z tańcem.
3. Zapoznanie z różnorodnością form tanecznych.
4. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu.
5. Podnoszenie poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
6. Wyrabianie odpowiedzialności za swoje działania.
7. Wyrabianie punktualności i systematyczności.
8. Wyrabianie umiejętności życia i pracy w grupie.
9. Godne reprezentowanie Wronieckiego Ośrodka Kultury oraz zespołu „Miraż” w kraju i za granicą.
10. Promowanie gminy Wronki w kraju i za granicą.
11. Sceniczna prezentacja opracowanych programów a tym samym i osiągnięć artystycznych.
12. Nauka przez zabawę oraz umożliwienie nawiązywania nowych kontaktów.

II Zajęcia zespołu
Zajęcia taneczne trwające od 45minut do 2 godzin w zależności od kategorii wiekowej obejmują:
1. naukę pracy z pałeczką, buławą, flagą, pomponami,
2. naukę tańca mażoretkowego oraz poszczególnych układów choreograficznych,
3. balet, poznanie różnych form tanecznych oraz muzyki,
4. akrobatykę, ćwiczenia rozciągające i wzmacniające.


III Nabór do zespołu
Główny nabór do zespołu odbywa się raz w roku wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W wyjątkowych okolicznościach o przyjęciu kandydatek do zespołu w innym terminie decydują instruktorzy. Aby zostać przyjętym do zespołu należy przyjść na spotkanie danej grupy wiekowej, a także spełnić podane warunki uczestnictwa. O przyjęciu do zespołu decyduje komisja, w skład której wchodzą instruktorzy i choreografowie.


IV Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa każdego dziecka w zespole jest:
1. Chęć rozwijania zainteresowań tanecznych
2. Dobra prezencja i koordynacja ruchowa
3. Poczucie rytmu
4. Umiejętność koncentracji na zajęciach
5. Wykazanie poczynionych na zajęciach postępów
6. Odpowiednie zachowanie, tolerancja
7. Umiejętność pracy w grupie
8. Wymagany na zajęciach strój i uczesanie


V Prawa członków Zespołu „MIRAŻ”:
1. Uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez zespół i dla zespołu
2. Branie udziału w koncertach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami (wyjątek: ograniczenie miejsc podczas wyjazdu).
3. Korzystanie z kostiumów scenicznych w czasie występów, które są własnością Wronieckiego Ośrodka Kultury.
4. Korzystanie z dofinansowania w miarę możliwości finansowych zespołu.
5. Przechodzenie do kolejnej grupy wiekowej po osiągnięciu wymaganego poziomu artystycznego.


VI Obowiązki członków Zespołu „Miraż”:
1. Obowiązkiem członka zespołu jest być obecnym na próbach i koncertach.
2. Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach zespołu: próby, koncerty, warsztaty, konkursy i festiwale.
3. Grupa I obowiązkowo brać udział w wyznaczonych świętach państwowych.
4. Świadomie i konsekwentnie podnosić swój indywidualny poziom artystyczny (30% pracy z pałeczką w domu, prawą i lewą ręką).
5. Dbać o estetykę stroju i uczesania.
6. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię zespołu.
7. Dbać o młodszych członków zespołów zarówno na próbach jak i na wyjazdach oraz koncertach lokalnych i zagranicznych.
8. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem kostiumy sceniczne, reprezentacyjne koszulki, dresy oraz wszelkie rekwizyty.
9. Pokryć koszty zniszczonego czy zgubionego kostiumu/dresu/rekwizytu.
10. Po każdym koncercie oddać kompletny kostium w terminie ustalonym przez kierownika zespołu.
11. Wnosić opłaty za każdy miesiąc. Odpłatność pobierana jest za przynależność do zespołu, nie za uczestnictwo w zajęciach i wynosi: 20,00 zł na miesiąc dla wszystkich grup.
12. Wykonywać polecenia instruktorów i pracowników WOK
13. Przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień niniejszego regulaminu.


VII
Podczas trwania zajęć oraz w czasie przerw zabrania się:
1. przyjmowania jakichkolwiek posiłków oraz słodkich napojów
2. korzystania z telefonów komórkowych
3. opuszczania terenu zajęć
4. używania wulgarnych słów
5. nietolerancji wobec pozostałych członków zespołów
6. wykonywania niebezpiecznych figur bez koordynacji instruktora.


VIII
Rezygnację z przynależności do zespołu należy zgłosić bezpośrednio do instruktora przynajmniej z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, a tym samym zwrócić kostiumy sceniczne oraz uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.

IX
Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:
1. Chorobą,
2. Potwierdzonym przypadkiem losowym.
Każda nieobecność musi być wcześniej zgłoszona i usprawiedliwiona. Nieusprawiedliwiona nieobecność na czterech kolejnych zajęciach powoduje wykreślenie z listy.


X Zasady wyjazdów zagranicznych
Wyjazd za granicę jest wyróżnieniem i jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania zespołu na arenie międzynarodowej. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się kryteria kwalifikacji członków:
1. Odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny.
2. Przydatność w realizacji programu artystycznego.
3. Aktywność na zajęciach.
4. Odpowiednie zachowanie.
5. Dobry stan zdrowia.
Listę kandydatów na wyjazd ustala instruktor. Członek zespołu ma prawo do uzasadnienia decyzji.


XI
Ze względu na ograniczenie wiekowe i zmianę miejsca nauki, każdy członek odchodzący z najstarszej grupy zostaje oficjalnie pożegnany zarówno przez kierownictwo zespołu jak i przez pozostałych członków.


XII
Za ewidentne i świadome naruszenie regulaminu członek zespołu może być ukarany:
1. Ograniczeniem wykonywanych układów tanecznych;
2. Upomnieniem ustnym i wezwaniem rodziców,
3. skreśleniem z listy członków zespołów.


XIII
Zmiany regulaminu wchodzą w życie w trybie jego nadania.


XIV
Kwestie sporne nie wynikające z postanowień regulaminu rozstrzyga Dyrektor WOK.