Wroniecki Ośrodek Kultury
Powróć do: Kinoteatr „Gwiazda"

Regulamin sprzedaży biletów online

REGULAMIN

zakupu biletów online

na wydarzenia organizowane przez Wroniecki Ośrodek Kultury Instytucję Kultury

NIP: 763 11 91 496 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników biletów za pośrednictwem Strony Internetowej www.wokwronki.pl

2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem biletów za pośrednictwem Strony Internetowej.

II. ZAKUP

1. Umowa sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Wronieckim Ośrodkiem Kultury zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.wokwronki.pl, tj.:

   a) rejestracji Użytkownika,

   b) złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line,

   c) uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,

   d) otrzymania przez Użytkownika Biletu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Bilety pozostają własnością Wronieckiego Ośrodka Kultury do czasu odnotowania potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Użytkownika.

3. W przypadku sprzedaży internetowej należy podać pełne dane kontaktowe (nazwisko, numer telefonu, e-mail). Podanie nieprawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości poinformowania Użytkownika o wszelkich zmianach w repertuarze Kinoteatru Gwiazda”.

4. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.

5. Płatności za bilety obsługuje system Przelewy24.

6. Wroniecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego.

7. Ceny biletów oferowanych przez Wroniecki Ośrodek Kultury zawierają podatek VAT.

8. Na prośbę klienta nieprowadzacego działalności gospodarczej, przy zakupie biletów w kasie Wronieckiego Ośrodka Kultury i Kinoteatru „Gwiazda” wystawiana jest faktura VAT. Fakturę VAT wystawiamy w ciągu 7 dni po zakupie biletów na podstawie paragonu fiskalnego. Aby otrzymać fakturę VAT za bilety zakupione on-line należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

9. Fakturę do paragonu na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą będzie można wystawić tylko w przypadku, gdy na paragonie zostanie wskazany firmowy numer NIP nabywcy. Faktury mogą zostać przesłane drogą mailową, pocztą na koszt odbiorcy lub odebrane osobiście w sekretariacie Wronieckiego  Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59.

10. W systemie sprzedaży biletów on-line nie ma możliwości zakupu biletów grupowych, są one do nabycia jedynie w kasie Kinoteatru „Gwiazda” lub Wronieckiego Ośrodka Kultury.

11. Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu biletów w jednym zamówieniu.

12. Wroniecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

13. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Kinoteatru „Gwiazda” lub Wronieckiego Ośrodka Kultury.

III. REALIZACJA BILETU

1. Realizacja Biletu możliwa jest w dwóch formach:

   a) przez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do Sali wydruku biletu w formacie A4 w orientacji pionowej, w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod (kod QR)                  w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,

   b) przez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do Sali na urządzeniu przenośnym dokumentu w formacie PDF, zawierającego fotokod.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Wroniecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim. Zastrzega sobie również prawo odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu (w przypadku zgłoszenia się kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w seansie będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

3. Osoby spóźnione na seanse (powyżej 15 minut) nie będą wpuszczane na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.

IV. ZWROTY

1. Wroniecki Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.

2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie.Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów, żądania zwrotu pieniędzy lub wymiany na inny seans, chyba że wydarzenie zostało odwołane lub przełożonePowyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. Zmianami).

3. W przypadku odwołania wydarzenia Klienci, którzy zakupili bilet, zostaną o tym fakcie poinformowani przez Wroniecki Ośrodek Kultury w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany adres i/lub telefonicznie na wskazany numer. W przypadku odwołania seansu z przyczyn niezależnych, w szczególności w związku z decyzjami wydanymi przez jednostkę administracji rządowej lub samorządowej (np. żałoba narodowa, klęski żywiołowe, zagrożenie epidemiologiczne, itp.) Widzowi przysługuje zwrot środków pieniężnych za zakupiony bilet.

4. Zwrot zapłaconej za bilet kwoty nastąpi na podstawie dostarczonego biletu i dokumentu sprzedaży (paragon fiskalny, potwierdzenie przelewu, faktura) w formie, w jakiej dokonano zapłaty.

5. Kwota zwrotu biletów zakupionych on-line umniejszona jest o 1% wartości biletu.

6. Bilety uszkodzone bądź zniszczone nie podlegają zwrotowi ani wymianie

V. REZERWACJA

1. Rezerwacji można dokonywać tylko dla bliletów grupowych(dla grup zorganizowanych) wyłącznie w kasie Wronieckiego Ośrodka Kultury lub Kinoteatru Gwiazda”.

2. Każdą rezygnację z zarezerwowanych biletów należy zgłosić telefonicznie lub osobiście w kasie Wronieckiego Ośrodka Kultury lub kasie Kinoteatru „Gwiazda”.

VI. REKLAMACJE

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: osrodek@wokwronki.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wroniecki Ośrodek Kultury w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

VII. DANE OSOBOWE

1. Akceptując warunki sprzedaży, Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Wroniecki Ośrodek Kultury danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika ze Strony Internetowej, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wroniecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Interpretacja Regulaminu leży w gestii Kierownika Kinoteatru „Gwiazda” i Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.

3. Odwołania od Regulaminu należy kierować w formie pisemnej do Dyrektora Wronieckiego Ośrodka Kultury.