Wroniecki Ośrodek Kultury

Udostępnianie zbiorów

Muzeum oferuje pomoc w zakresie informacji genealogicznych, a także realizuje zamówienia na nośniki cyfrowe ze skanami i fotografiami wszystkich obiektów znajdujących się w muzeum.

I. Zasady korzystania z muzealiów

 1. Muzeum udostępnia eksponaty do celów naukowych i badawczych. Nie udostępnia się obiektów, których stan zachowania na to nie pozwala. W szczególnych wypadkach zgodę na wykorzystanie wydaje Dyrektor WOK.

 2. Materiały udostępnia się w biurze Muzeum po wypełnieniu pisemnego formularza, zawierającego dane osobowe oraz cel wykorzystania zbiorów. Dodatkowo informacje te wpisywane są do zeszytu ewidencji korzystających z materiałów muzealnych i informacji merytorycznych.

 3. Muzeum udziela informacji merytorycznych w zakresie zasobów muzealnych i historii miasta i gminy. Informacje o osobie korzystającej z porady wpisywane są do zeszytu ewidencji korzystających z materiałów muzealnych i informacji merytorycznych.

 4. Osoba, której udostępniane są zbiory, zobowiązana jest do ostrożnego korzystania z nich, tak, aby nie uległy zniszczeniu.

 5. W Muzeum wykonuje się na zamówienie kserokopie, wydruki oraz zapis w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) muzealiów.

 6. Nie sporządza się kopii materiałów, których stan zachowania na to nie pozwala, oraz publikacji chronionych prawem autorskim, depozytów bez wiedzy właściciela, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

 7. Osoby zainteresowane pozyskaniem kopii muzealiów są zobowiązane wypełnić pisemny formularz zawierający dane osobowe oraz cel wykorzystania materiałów. Dodatkowo informacje te wpisywane są do ewidencji korzystających z materiałów muzealnych i informacji merytorycznych.

 8. Osoby publikujące materiały będące własnością Muzeum zobowiązane są do uzyskania zgody na ich publikację, do podania pełnej nazwy Muzeum wraz z numerem inwentarzowym obiektu, oraz do nieodpłatnego przekazania jednego egzemplarza swojej publikacji do muzeum.

 9. Za wykonywanie kopii, Muzeum nie pobiera opłat:

II. Biblioteka podręczna

 1. Muzeum posiada podręczną bibliotekę muzealną.

 2. W bibliotece zgromadzone są publikacje z zakresu historii: powszechnej, Polski, Wielkopolski, regionu i muzealnictwa oraz prace magisterskie, czasopisma naukowe, studia i opracowania.

 3. Księgozbiór biblioteczny udostępnia się nieodpłatnie na miejscu.

 4. Korzystający ze zbiorów zobowiązany jest do ostrożnego korzystania z materiałów udostępnionych, aby ich nie uszkodzić.

 5. Muzeum wykonuje kserokopie posiadanych publikacji. Nie sporządza się kopii prac magisterskich, opracowań objętych prawami autorskimi i pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim.