Wroniecki Ośrodek Kultury

Zwiedzanie Muzeum

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - 9.00-16.00

Wtorek - 10.00-18.00

Środa - 9.00-16.00

Czwartek - 9.00-16.00

Piątek - 9.00-16.00

Muzeum jest czynne także w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach 15.00-18.00.
Muzeum zamknięte jest we wszystkie dni ustawowo wolne.

Bilety
Bilety wstępu są do nabycia w biurze muzeum na 1. piętrze
ulgowy - 4 zł
normalny - 7 zł
We wtorki wstęp wolny.

Regulamin zwiedzania Muzeum i miasta

 1. Zwiedzanie muzeum odbywa się zawsze w obecności pracownika muzeum.
 2. Muzeum można odwiedzać indywidualnie lub w grupach. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 30 osób.
 3. Zwiedzanie Muzeum przez grupy zorganizowane nalezy zgłosić minimalnie z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. Ulgi w opłatach za wstęp do muzeum przysługują:
   - osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej;
  -  kombatantom;
  - uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom, oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym  obywatelami członkowskich państw Unii Europejskiej;
  - nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo - wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakłądów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych;
 5. Dokumentami potwierdzajacymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstep do muzeów są:
  - legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;
  - legitymacje emeryta - rencisty;
  - legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
  - zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
  - dokumenty potwierdzające wiek;
  - inne dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z ulgi.
 6. Wstep bezpłatny (bilety darmowe) do Muzeum przysługuje: muzealnikom, przewodnikom wycieczek, opiekunom grup, nauczycielom, dzieciom do lat pięciu, grupom dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, po okazaniu odpowiednich dokumentów.
 7. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania, wyznaczonym przez pracowników Muzeum. Podczas zwiedzania nalezy stosowac się do uwag i zaleceń pracownika muzeum.
 8. Podczas zwiedzania ekspozycji zabrania się: dotykania eksponatów, siadania na meblach i ślizgania się na posadzkach i parkietach, wnoszenia i spożywania żywności i napojów, żucia gumy i palenia tytoniu, wprowadzania i wnoszenia zwierząt, zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ofólne przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 9. W Muzeum jest dozwolone (po wczesniejszym uzgodnieniu z pracownikiem muzeum) fotografowanie i filmowanie wszystkich ekspozycji, jednocześnie zabrania się wykorzystywania wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła. Wykonane zdjecia i filmy są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób jest niedozwolone bez zgody Dyrektora WOK. Za fotografowanie i filmowanie nie pobiera się opłat.
 10. W Muzeum zabrania się używania telefonów komórkowych.
 11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracownika Muzeum.

 

Zwiedzanie miasta

 1. W Muzeum można zamówić oprowadzanie grup zorganizowanych na terenie miasta po nastepujących obiektach: kościół św. Katarzyny, kościół franciszkanów, cmentarz parafialny, Rynek, plac Wolności i inne.
 2. Zwiedzanie odbywa się w następujących dniach i godzinach: poniedziałek - piątek, godz. 9:00 - 17:00.
 3. Zwiedzanie miasta jest odpłatne. Koszt zwiedzania wynosi 30 zł od grupy. Dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Wronki są zwolnione z opłat.
 4. Odpowiedzialność za zwiedzających lub szkody przez nich wyrządzone ponosi organizator wycieczki lub osobiście zwiedzający.
 5. Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych na terenie miasta, zwiedzający stosują się do poleceń pracownika Muzeum.