Powróć do: strona główna

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowegosklep.wokwronki.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Wroniecki Ośrodek Kultury (64-510), ul. Poznańska 59, NIP: 7631191496, REGON: 570224353, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki pod numerem: 1/1992, e-mail: sklep@wokwronki.pl, zwany dalej Wroniecki Ośrodek Kultury.
 3. Dane osobowe zbierane przez Wroniecki Ośrodek Kultury za pośrednictwem   Sklepu   Internetowego    są    przetwarzane    zgodnie z Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Wroniecki Ośrodek Kultury dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

 

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

 1. Wroniecki Ośrodek Kultury zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące

 

 

1/11

 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a)       rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)       składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)       subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna- zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d)       korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e)       korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna- niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć znajomemu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta podającego dane osobowe, oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości.

f)        korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna- niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

g)       korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa    prawna:     niezbędność     do     wykonania     umowy  o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a)       adres e-mail.

 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.
 2. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

 

a)       adres e-mail;

b)       dane adresowe:

 1. kod pocztowy i miejscowość;
 2. kraj (państwo);
 3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c)       imię i nazwisko;

d)       numer telefonu.

 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)       firmę Przedsiębiorcy;

b)       numer NIP.

 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 2. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

a)       adres e-mail;

b)       imię i nazwisko.

 1. W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:

a)       adres e-mail adresata;

b)       swój adres e-mail.

10                    W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje jedynie

.       swój pseudonim, nick lub imię.

11                    W przypadku skorzystania z z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje

.       jedynie swój adres e-mail.

12                    W przypadku skorzystania z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:

.

a)       adres e-mail.

13                    Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane

. dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

14                    Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym

.       informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający                       na ułatwieniu                            korzystania z                          usług                       świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

15                    W     celu     ustalania,      dochodzenia       i     egzekucji       roszczeń      mogą      być

.       przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

16                    Przekazanie     danych     osobowych      do    Wroniecki      Ośrodek      Kultury     jest

. dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Wroniecki Ośrodek Kultury przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Wroniecki Ośrodek Kultury co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a)                       Podmioty  przetwarzające.  Wroniecki  Ośrodek  Kultury  korzysta  z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Wroniecki Ośrodek Kultury. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b)                       Administratorzy. Wroniecki Ośrodek Kultury korzysta z dostawców, którzy  nie  działają  wyłącznie  na  polecenie  i  sami  ustalają  cele     i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 1. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  1. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a)                       W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez

 

Wroniecki Ośrodek Kultury tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Wroniecki Ośrodek Kultury i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń  o  świadczenia  okresowe  oraz  roszczeń  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b)                       W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Wroniecki Ośrodek Kultury tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 1. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a)                        firmie kurierskiej;

b)                       firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

c)                         Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.
 2. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Wroniecki Ośrodek Kultury będzie wysyłać  wiadomości  elektroniczne   zawierające   informacje   handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 3. W przypadku skierowania żądania Wroniecki Ośrodek Kultury udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych,  Prezesowi  Urzędu  Ochrony  Konkurencji   i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Wroniecki Ośrodek Kultury na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi,

 

swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Wroniecki Ośrodek Kultury produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

 1. Wroniecki Ośrodek Kultury wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)                       Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych  ani  żadnych  informacji  poufnych  z komputerów Klientów.

b)                       Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych  ani  żadnych  informacji  poufnych  z komputera Klientów.

 1. Wroniecki Ośrodek Kultury wykorzystuje cookies własne w celu:

a)                       uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)                       analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. Wroniecki Ośrodek Kultury wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a)                       popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland    z siedzibą w Irlandii);

b)                       zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

c)                        uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi  na  każdej  podstronie  Sklepu  ponownie  wpisywać  loginu  i hasła, za pomocą serwisu społecznościowego Google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

d)                       prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies

 

zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 2. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a)                        przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;

b)                        przeglądarka Facebook in-app Browser;

c)                         przeglądarka Internet Explorer;

d)                        przeglądarka Microsoft EDGE;

e)                        przeglądarka Mozilla Firefox;

f)                            przeglądarka Opera.

g)                        przeglądarka Safari i Safari Mobile;

h)                       przeglądarka Samsung Browser.

 1. Wroniecki Ośrodek Kultury może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Wroniecki Ośrodek Kultury przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Wroniecki Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a)                       Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Wroniecki Ośrodek Kultury.

 

b)                        Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c)                        Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Wroniecki Ośrodek Kultury zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d)                       Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Wroniecki Ośrodek Kultury może świadczyć jedynie za zgodą.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a)                       Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Wroniecki Ośrodek Kultury przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Wroniecki Ośrodek Kultury, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b)                       Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c)                        Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Wroniecki Ośrodek Kultury nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a)                       Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b)                        Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą  zostać  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Wroniecki Ośrodek Kultury podlega;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

c)                        Pomimo   żądania   usunięcia    danych    osobowych,    w    związku   z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Wroniecki Ośrodek Kultury może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Wroniecki Ośrodek Kultury. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Wroniecki Ośrodek Kultury, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a)                       Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z  określonych  funkcjonalności  lub  usług,  z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Wroniecki Ośrodek Kultury nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b)                       Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Wroniecki Ośrodek Kultury ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu  na  szczególną  sytuację  –  ochrona  interesów,  praw    i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a)                       Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

 

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku    z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 4. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a)                       Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

 1. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a)                       Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie  używanym,  nadającym  się  do  odczytu  maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 1. W  sytuacji  wystąpienia  przez  Klienta  z  uprawnieniem  wynikającym     z powyższych praw, Wroniecki Ośrodek Kultury spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Wroniecki Ośrodek Kultury nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 2. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10                    Klient ma prawo żądać od Wroniecki Ośrodek Kultury przekazania kopii

 

.       standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

11                    Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

.       Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 

 

 1. Wroniecki Ośrodek Kultury zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Wroniecki Ośrodek Kultury stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Wroniecki Ośrodek Kultury nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. Wroniecki Ośrodek Kultury nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania,   a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

 

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Wroniecki Ośrodek Kultury poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: sklep@wokwronki.pl
  1. Data ostatniej modyfikacji: 13.07.2021 r.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.